750 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO!

Kişisel Verilerin Korunması Saklanması ve İmha Politikası

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKASI

  1. GİRİŞ

 Sagliksepeti.com faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.

 

2. AMAÇ

 

Müşterilere ait kişisel veriler,sagliksepeti.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sagliksepeti.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,sagliksepeti.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,sagliksepeti.com’un vesagliksepeti.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ilesagliksepeti.com’unsunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 Kişisel Verileri Koruma Politikasının amacı,Sagliksepeti.com tarafından yukarıda yer verdiğimiz amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti esnasında uyulacak ilke ve kuralları belirlemek, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu faaliyetiyle ilgili veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır.

 

3. KAPSAM

 

Kişisel Verileri Koruma Politikası 6698 sayılı Kanun kapsamına giren kişisel verilerle ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

 

4. DAYANAK

 Kişisel Verileri Koruma Politikası 6698 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklere dayanmaktadır. Bu bakımdan Kişisel Verileri Koruma Politikası yürürlükte bulunan mevzuatla uyumlu olduğu müddetçe uygulanacaktır.

 4. KİŞİSEL VERİLER

 Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

 Genel olarak gerçek kişilerin ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi veriler kişisel veri kapsamına girmektedir. Ancak bu tür verilerin kişisel veri olarak nitelendirilebilmesi için gerçek kişiyle ilişkilendirilebilmesi, diğer bir ifadeyle kişisel verinin gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlaması gerekir. Bu tür kişisel veriler kişisel verileri koruma politikasında genel kişisel veri olarak nitelendirilmiştir.

 

6698 sayılı Kanun’da hassas niteliğe sahip bazı verilerin özel kişisel veri olduğu benimsenmiştir. Dolayısıyla özel kişisel veri kapsamında olmayan her türlü kişisel veri şirketimizce genel kişisel veri olarak nitelendirilmektedir.

 Özel kişisel veriler ise şunlardır; "ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler”

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KOŞULLARI

 

Sagliksepeti.com kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti esnasında;

 

-öncelikle yürürlükte bulunan mevzuata, daha sonra kişisel verileri işleme politikasına, dürüstlük kurallarına uygun olarak hareket etmeyi

-işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını

-Kişisel verileri bu politikada açıkladığı amaçlarla işlemeyi ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı hareket etmeyi ve ölçülü olmayı

-kişisel verileri mevzuatta öngörülen yada işlenme amacıyla uygun sürelerle muhafaza etmeyi

 

sağlamak için gereken önlenmeleri alacaktır.

 Sagliksepeti.com kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın kişisel verileri işlememektedir. Ancak aşağıda yer alan durumlarda veri sahibinin açık rızası aranmamaktadır;

 -Kanunlarda açıkça öngörülmesi

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Sagliksepeti.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Özel nitelikli kişisel veriler ise ancak ilgili açık rızası veya kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 Şirketimiz kişisel verileri,

 

-Sagliksepeti.com ürün ve hizmetlere müşterilerin erişimlerinin kolaylaştırılması, müşterilerin isteklerine göre içerik sağlanması, yeni ürün ve hizmetlerden haberdar edilmesi, müşterilerin web sitemizden ve uygulamalardan daha kolay ve etkin bir biçimde yararlanması

-Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması

-Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi, ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması

-Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve hizmetlerin saptanması

-Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi

-Sagliksepeti.com faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi

-Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması

-Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi 

-Sagliksepeti.com’un ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini

-Sagliksepeti.com’un faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin icrası

-Sagliksepeti.com ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması

-Sagliksepeti.com içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması

-Sagliksepeti.com’un sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması

 

işlenmektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Sagliksepeti.com kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına,hissedarlarına, iştiraklerine,sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlarave aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

 

Sagliksepeti.com, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Sagliksepeti.com’un o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Sagliksepeti.comuygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Sagliksepeti.com tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Sagliksepeti.com tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ayrıca sagliksepeti.comfaaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.

 

sagliksepeti.com kişisel verileri, bu politikaya uygun olarak yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla kişisel verileri yurt dışına aktarabilecektir.

 7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

 Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre yahut işlendiği amaç için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

 

Kişisel Verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, Kişisel Verileri korumak için Kanun’un ve ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüde hukuki, teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 Sagliksepeti.com elde ettiği yada elde edeceği Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için teknik, hukuki ve idari tedbirler almaktadır. Sagliksepeti.com, bu konuda çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi de yaptığı gibi çalışanları ve diğer üçüncü kişilerle akdettiği yahut edeceği sözleşmelerde özel önlemler almaktadır.

 Sagliksepeti.com gerekli önlemleri almakla birlikte, İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, durum Sagliksepeti.com en kısa sürede size ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Sagliksepeti.comveya veri sahibinin talebi üzerine imha edilecektir.

 Kişisel verilerin imhası silme, yok etme yahut anonim hale getirme yöntemlerinden birisi uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 Sagliksepeti.com kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtlar, en az üç yıl süreyle saklanır.

 Kişisel verileri imha yöntemlerinden hangisinin uygulanacağı talep halinde gerekçesi veri sahibine açıklanmak koşuluyla şirketimizce belirlenecektir.

 Sagliksepeti.com periyodik imha süresi 6 (altı) aydır.

 

10. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Buna göre Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında şirketimiz

 -sagliksepeti.com unvanı ve temsilcisinin kimliği,

-kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

-işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

-kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 

hakkında bilgilendirilmektedir.

 

Ayrıca veri sahibi,

 -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme

-Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;

 Unvan    : Ziya Yapı Yol İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

                 Sagliksepeti.com

Adres     : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25/A Akasya Kent Kule A1 Blok Kat:33 No:229 Üsküdar, İstanbul

E-posta : info@sagliksepeti.com

Tel        : +908505540444

 

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.